به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی برگزاری جلسه هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه جلسه هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی کاشان در روز نوزدهم مرداد ماه در دفتر مدیر عامل با حضور اعضا تشکیل شد.
 ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۴ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه
به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی جلسه هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه روز نوزدهم مرداد ماه در محل دفتر مدیر عامل با حضور اعضا تشکیل و موضوعات مختلف در این جلسه مطرح که در ادامه جلسه قبل راهکارهای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفت.