به گزارش روابط عمومی برنامه زمان بندی خطوط ناوگان سازمان اتوبوسرانی برنامه زمان بندی خطوط ناوگان سازمان اتوبوسرانی
 ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه
برنامه زمان بندی خطوط ناوگان سازمان اتوبوسرانی