به گزارش روابط عمومی آگهی تجدید مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه در مجتمع تجاری بهشت به شماره 62 آگهی تجدید مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه در مجتمع تجاری بهشت به شماره 62 ( نبش میدان جهاد)
 ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه

آگهي تجدید مزایده عمومی (شرایط عمومی) شماره 102/97

 

    سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد سرقفلی یک باب مغازه متعلق به سازمان واقع در مجتمع تجاری بهشت (واحد شماره 62) نبش میدان جهاد را در قبال انجام مزایده و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند .

    متقاضیان خرید حداکثر تا تاریخ 5/7/97 مهلت دارند جهت دریافت اسنـاد بـه دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 7/7/97 اقدام نمایند .

ضمناً بازگشایی پاکات در مورخ 8/7/97 صورت می پذیرد .

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

تلفن : 55236060 (031) - فاکس : 55235999 (031)

مجتبی ولی پناه - مدیر عامل