به گزارش روابط عمومی آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین سازمان فروش یک قطعه زمین سازمان اتوبوسرانی واقع در خیابان امیرکبیر روبروی فروشگاه سلمان
 ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه

آگهي مزایده عمومی (شرایط عمومی) شماره 103/97

 

موضوع مزایده : فروش یک قطعه زمین سازمان اتوبوسرانی واقع در خیابان امیرکبیر روبروی فروشگاه سلمان به پلاک ثبتی شماره 5958/6055/23 اصلی بخش دو کاشان بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده

   مهلت دریافت اسنـاد حداکثر تا تاریخ 3/7/97 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 5/7/97 و بازگشایی پاکات در مورخ 7/7/97 می باشد

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

تلفن : 55236060 (031) - فاکس : 55235999 (031)

مجتبی ولی پناه - مدیر عامل