به گزارش روابط عمومی واگذاری سرقفلی یک باب مغازه در مجتمع تجاری بهشت به شماره 62 ( نبش میدان جهاد) واگذاری سرقفلی یک باب مغازه در مجتمع تجاری بهشت به شماره 62 ( نبش میدان جهاد)
 ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه

آگهي مزایده عمومی ( شرایط عمومی ) شماره 102/97

 

موضوع مزایده : واگذاری سرقفلی یک باب مغازه در مجتمع تجاری بهشت به شماره 62 ( نبش میدان جهاد) بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده

مهلت دریافت اسناد حداکثرتا تاریخ 97/6/15، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 97/6/17و بازگشایی پاکات در مورخ 97/6/18 می باشد .

 

 کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .

 نمابر : 03155235999

مجتبی ولی پناه مدیرعامل سازمان