به گزارش روابط عمومی آگهی تجدید مزایده عمومی تبلیغات سازمان سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس ( بدنه و داخل ) ، ایستگاههای اتوبوس ( داخل و خارج ) و بدنه های جایگاه های CNG را در قبال انجام مزایده واگذار نماید .
 ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ مرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه

آگهي تجدید مزایده عمومی به شماره 101/97

 

سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات اتوبوس ( بدنه و داخل ) ، ایستگاههای اتوبوس ( داخل و خارج ) و بدنه های جایگاه های CNG را در قبال انجام مزایده واگذار نماید .

کلیه کانون ها یا شرکتهای مجاز شناخته شده از سوی وزارت ارشاد و تبلیغات اسلامی حداکثر تا تاریخ 6/6/97 مهلت دارند جهت کسب اطلاع از شرایط مزایده و دریافت اسنـاد بـه دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 6/6/97 اقدام نمایند.

ضمناً بازگشایی پاکات در مورخ 7/6/97 صورت می پذیرد .

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن : 55236060 (031) - فاکس : 55235999 (031