به گزارش روابط عمومی برنامه زمانبندی خطوط از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/5/31 برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی کاشان از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/5/31
 ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد ساعت 0 و 0 دقیقه

ردیف

نام خط

برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی ( از تاریخ 97/04/02لغایت 97/05/31)

1

پایانه شهید زجاجی

باغ فین

ساعت

6 الی 7

 7 الی 9

9 الی 14

14الی17

17الی 21

21 الی 22

22:40

 

 

زمان انتظار

 15 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

30 دقیقه

 

 

2

پایانه شهید زجاجی-

فاز یک ناجی آباد

ساعت

6 الی 7

 7 الی 9

9 الی 14

14الی18

18 الی21

21 الی 22:30

 

 

زمان انتظار

15 دقیقه

 20 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

30 دقیقه

 

 

3

پایانه شهید زجاجی

فاز دو ناجی آباد

ساعت

6 الی 7

 7 الی 9

9 الی 15

 15 الی 16

16 الی21

21 الی 22:30

 

 

زمان انتظار

 15 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

30 دقیقه

 

 

4

پایانه شهید زجاجی

راوند-طاهرآباد

ساعت

صبح

حرکت از طاهرآباد 6:00

حرکت از خرداد 6:15

6:35

7

7:20

8

8:20

9

9:20

10

10:20

11

11:20

12

12:20

12:55

13:15

عصر

13:50

14:10

14:50

15:10

16

16:50

17:10

17:50

18:10

18:50

19:10

19:50

20:10

20:45

21

21:30

 

 

5

پایانه شهید زجاجی

راوند - خزاق

ساعت

حرکت ازخزاق 6:10

حرکت از خزاق 7:00

7:40 الی 12:40

13:30 الی21:30

 

 

زمان انتظار

----

----

60 دقیقه

60 دقیقه

 

 

6

پایانه شهید زجاجی-

نوش آباد

ساعت

حرکت از

 نوش آباد 6:10

6:30 الی 21

 

 

زمان انتظار

---+

30دقیقه

 

 

7

پایانه شهید زجاجی-

شهرک امیرالمومنین

ساعت

حرکت از شهرک 6:15

حرکت از

 شهرک 6:45

حرکت ازخرداد 7:05

8:15 الی 13:15

13:15الی 17:15

17:15 الی 20:45

استثنائاً روزهای پنجشنبه از ساعت 13:5 لغایت 20:15 زمان انتظار 60 دقیقه می باشد

زمان انتظار

----

----

----

30 دقیقه

60 دقیقه

30 دقیقه

8

پایانه شهید زجاجی-

شهرک امام صادق (ع)

ساعت

صبح

7:10

9:10

13:10

 

 

 

 

 

عصر

----

----

----

 

 

 

 

 

9

میدان ولیعصر

بلوار چمران

ساعت

حرکت از بلوار مطهری 6:15

حرکت از

 بلوار چمران 6:15

7 الی 21

 

 

 

 

 

 

زمان انتظار

----

----

30 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام خط

برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی ( از تاریخ 97/04/02لغایت 97/05/31)

10

میدان ولیعصر

میدان بسیج

ساعت

حرکت از میدان بسیج 6:15

حرکت از میدان ولیعصر 6:30

6:40 الی 12

12 الی 13:30

13:30 الی 18

 18 الی 21

 

 

زمان انتظار

----

----

20 دقیقه

 15 دقیقه

30 دقیقه

20 دقیقه

 

 

11

میدان کمال الملک

بلوار دانش

ساعت

صبح

6

6:40

7:20

7:50

8:20

8:50

9:20

9:55

10:30

11

11:30

12

12:40

13:10

 

 

 

عصر

13:10 الی 20:30

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

میدان کمال الملک

فین بزرگ (حیدری مصلی-فاز 3 شهرک خاتم الانبیا )

ساعت

صبح

6:50

7:20

8:05

8:45

9:40

10:20

11

11:50

12:35

13:15

استثناً روزهای پنج شنبه ساعات 14-15:40-17-18:35-20:05 حذف میگردد.

عصر

14

14:40

15:40

16:20

17

17:40

18:35

19:20

20:05

20:50

13

میدان کمال الملک

مسکن مهر (فاز 1 و 2

شهرک خاتم الانبیا)

ساعت

حرکت از

خاتم الانبیا 6:00

6:15الی 6:30

6:30 الی 11:30

11:30 الی 13:30

13:30 الی18:30

18:30 الی 21

21 الی 22

22:40

 

زمان انتظار

----

 15 دقیقه

 20 دقیقه

 15 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

30 دقیقه

 

 

14

میدان کمال الملک

شهرک 22 بهمن

ساعت

6:20 الی 20:20

20:20 الی 21

 

 

زمان انتظار

30 دقیقه

20 دقیقه

 

 

15

میدان کمال الملک

لتحر

ساعت

7:10 الی 13:10

14:45

16:10 الی 20:10

21

 

 

زمان انتظار

60 دقیقه

60 دقیقه

 

 

16

میدان کمال الملک

حسن آباد

ساعت

7:10 الی 13:10

14:45

16:10 الی 20:10

21

 

 

 

 

 

زمان انتظار

60 دقیقه

 

60 دقیقه

 

 

 

 

 

 

17

میدان دروازه دولت

سفید شهر

ساعت

صبح

حرکت از سفید شهر  6:00

7:30

13

استثنائاً روزهای پنج شنبه ساعات 14و19 حذف میگردد.

عصر

14

19

18

میدان دروازه دولت - یزدل- علی آباد

ساعت

صبح

حرکت از یزدل  6:00

7:30

8:30

11:30

13:10

 

 

 

عصر

15

17:30