برنامه زمانبندی برنامه زمانبندی از شنبه تا چهارشنبه و فقط پنجشنبه
۱۳۹۷ يکشنبه ۶ خرداد - تعداد بازدید: 2367 بار

ردیف

نام خط

برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی ( شنبه تا چهارشنبه ) مهر تا پایان سال 96

1

پایانه شهید زجاجی

باغ فین

ساعت

6:30 الی 7:15

7:15 الی 7:45

7:45 الی20:30

21

 

 

زمان انتظار

15دقیقه

10دقیقه

15دقیقه

فوق العاده

 

 

2

پایانه شهید زجاجی-

فاز یک ناجی آباد

ساعت

6:30 الی 7:15

7:15 الی 7:45

7:45 الی20:30

21

 

 

زمان انتظار

15دقیقه

10دقیقه

15دقیقه

فوق العاده

 

 

3

پایانه شهید زجاجی

فاز دو ناجی آباد

ساعت

6:30 الی 8

8 الی 11

11 الی 14:30

14:30الی16:30

16:30 الی 20:30

21

 

 

زمان انتظار

10دقیقه

15دقیقه

10دقیقه

15دقیقه

10دقیقه

فوق العاده

 

 

4

پایانه شهید زجاجی

راوند-طاهرآباد

ساعت

صبح

6:35

7

7:15

7:40

8

8:20

9

9:20

10

10:20

11

11:20

12

12:20

12:55

13:10

 

فوق العاده

عصر

13:45

14

14:15

14:45

15

15:15

15:50

16:10

16:50

17:10

17:50

18:10

18:50

19:10

19:45

20

20:30

21

5

پایانه شهید زجاجی

راوند - خزاق

ساعت

حرکت از خزاق 7

حرکت از خرداد 7:30

8:40 الی 12:40

13:10

13:30 الی 19:30

19:30 الی 21

 

 

زمان انتظار

----

----

60دقیقه

----

60دقیقه

45دقیقه

 

 

6

پایانه شهید زجاجی

راوند حرم سادات

ساعت

صبح

حرکت از

حرم 7

حرکت از سادات 7

حرکت از خرداد 7:10

9:10

13:25

 

 

عصر

18:05

20:05

 

 

7

پایانه شهید زجاجی-

نوش آباد

ساعت

حرکت از

نوش آباد 6:50

حرکت از خرداد 6:40

7 الی 12

12:35

13:10

13:30الی20:30

 

 

زمان انتظار

----

----

30دقیقه

----

----

30دقیقه

 

 

8

پایانه شهید زجاجی-

شهرک امیرالمومنین

ساعت

حرکت از

شهرک 6:45

حرکت از خرداد 7:05

8:15 الی 13:15

13:15 الی 16:15

16:15 الی 20:15

 

 

زمان انتظار

----

----

30دقیقه

60دقیقه

30دقیقه

 

 

9

پایانه شهید زجاجی-

بلوار کارگر

ساعت

صبح

حرکت از

کارگر 7:15

حرکت از

خرداد 13:15

 

 

 

 

 

 

 

عصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام خط

برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی ( شنبه تا چهارشنبه ) تا پایان سال 96

10

پایانه شهید زجاجی-

میدان امام حسین (ع)

ساعت

صبح

7:10

8:10

9:40

10:40

12:10

13:10

 

 

عصر

15:40

17:10

18:40

19:40

 

 

11

پایانه شهید زجاجی-

شهرک امام صادق (ع)

ساعت

صبح

7:05

9:05

13:05

 

 

عصر

16:05

18:05

20:35

 

 

12

میدان ولیعصر

بلوار چمران

ساعت

7 الی 20:30

 

 

زمان انتظار

30دقیقه

 

 

13

میدان ولیعصر

میدان بسیج

ساعت

6:40 الی 7:10

7:10 الی 7:45

8 الی 12

12 الی 13:30

14 الی 18

18 الی 20:30

 

 

زمان انتظار

15دقیقه

10دقیقه

20دقیقه

15دقیقه

20دقیقه

30دقیقه

 

 

14

میدان کمال الملک

بلوار دانش

ساعت

صبح

حرکت از بلوار صنعت 6:45

حرکت از کمال الملک 6:45

7:20

7:50

8:20

8:50

9:20

9:55

10:30

11

11:30

12

12:40

13:10

 

عصر

13:50

14:25

14:50

15:20

15:50

16:20

16:50

17:20

17:50

18:30

19:10

19:50

20:30

 

 

 

 

15

میدان کمال الملک

فین بزرگ (حیدری مصلی-فاز 3 شهرک خاتم الانبیا )

ساعت

صبح

6:50

7:20

8:05

8:50

9:35

10:10

10:55

11:50

12:35

13:15

 

 

 

 

 

عصر

14:10

14:40

15:35

16:10

16:55

17:35

18:10

18:55

19:40

20:25

 

 

 

 

 

16

میدان کمال الملک

مسکن مهر (فاز 1 و 2

شهرک خاتم الانبیا)

ساعت

6:30 الی 7:30

7:30 الی 20:30

21

 

 

زمان انتظار

10دقیقه

15دقیقه

فوق العاده

 

 

17

میدان کمال الملک

شهرک 22 بهمن

ساعت

6:50 الی 19:50

19:50 الی 20:30

 

 

زمان انتظار

30دقیقه

20دقیقه

 

 

18

میدان کمال الملک

لتحر

ساعت

7:10 الی 13:10

14:30

15:10

15:10 الی19:10

20:30

 

 

زمان انتظار

60دقیقه

---

----

60دقیقه

فوق العاده

 

 

19

میدان کمال الملک

حسن آباد

ساعت

7:10 الی 13:10

14:30

15:10

15:10 الی 19:10

20:30

 

 

 

 

زمان انتظار

60دقیقه

----

----

60دقیقه

فوق العاده

 

 

 

 

 

ردیف

نام خط

برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی ( شنبه تا چهارشنبه ) تا پایان سال 96

20

میدان دروازه دولت

سفید شهر

ساعت

صبح

6:30

7:30

11

13

 

 

 

عصر

14

18

 

 

 

21

میدان دروازه دولت - یزدل- علی آباد

ساعت

صبح

6:30

7:30

8:30

11:30

13:10

 

 

 

 

 

عصر

15

17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

1-    در سه ماه اول هر سال ساعت پایانی خطوط از ساعت 30/20 به ساعت 21 تغییر می یابد .

2-    برنامه زمانبندی فوق به استثنای سه ماهه تابستان می باشد .

 


ردیف

نام خط

برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی (فقط روز پنجشنبه) مهر  تا پایان سال 96

1

پایانه شهید زجاجی

باغ فین

ساعت

6:30 الی 20:30

21

 

 

زمان انتظار

15دقیقه

فوق العاده

 

 

2

پایانه شهید زجاجی-

فاز یک ناجی آباد

ساعت

6:30 الی 20:30

21

 

 

زمان انتظار

15دقیقه

فوق العاده

 

 

3

پایانه شهید زجاجی

فاز دو ناجی آباد

ساعت

6:30 الی 10

10 الی 13:30

13:30 الی 15

15الی17

17 الی 20:30

21

 

 

زمان انتظار

15دقیقه

10دقیقه

15دقیقه

10دقیقه

15دقیقه

فوق العاده

 

 

4

پایانه شهید زجاجی

راوند-طاهرآباد

ساعت

صبح

6:35

7

7:20

8

8:20

9

9:20

10

10:20

11

11:20

12

12:20

12:55

13:10

فوق العاده

 

 

عصر

13:50

14:10

14:50

15:10

15:50

16:10

16:50

17:10

17:50

18:10

18:50

19:10

19:50

20:30

 

21

 

 

5

پایانه شهید زجاجی

راوند - خزاق

ساعت

حرکت از خزاق 7

حرکت از خرداد 7:40

8:40 الی 12:40

13:30 الی 19:30

20:10

21

 

 

زمان انتظار

----

----

60دقیقه

60دقیقه

فوق العاده

 

 

6

پایانه شهید زجاجی

راوند حرم سادات

ساعت

صبح

----

----

 

 

عصر

----

----

 

 

7

پایانه شهید زجاجی-

نوش آباد

ساعت

حرکت از

نوش آباد 6:50

حرکت از خرداد 6:40

7 الی 20:30

 

 

زمان انتظار

----

----

30دقیقه